Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu www.myname-wear.com

  • zastoupeného majitelem a provozovatelem Jaromírem VondrouIČ 10698167, DIČ CZ9805070165 (neplátce DPH), 
    zapsaným u ŽO Praha 15, č.j. ÚMČ P15 12616/2021/OŽ/JSk
    pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu (e-shopu) s umístěním na internetové adrese www.myname-wear.com
  • číslo účtu pro přímé platby internetovým bankovnictvím 123-3887770287/0100 (KB)
  • IBAN: CZ03 0100 0001 2338
  • BIC/SWIFT: KOMBCZPPXXX

    Pokud hledáte ceník dopravy a plateb, včetně jejich možností, klikněte, prosím, zde: DOPRAVA A PLATBA

1.ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) internetového obchodu www.myname-wear.com, zastoupeného provozovatelem a majitelem Jaromírem Vondrou, sídlem Horolezecká 919/13, 102 00  Praha 10,  identifikační číslo 10698167, zapsaným u ŽO Praha 15, č.j. ÚMČ P15 12616/2021/OŽ/JSk, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).
Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího sportovní oblečení. Internetový obchod s názvem „www.myname-wear.com“ je prodávajícím provozován na webové stránce www.myname-wear.com, umístněné na internetové adrese https://www.myname-wear.com (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání daného zboží v rámci své podnikatelské činnosti či v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení, která jsou odchylná od obchodních podmínek, je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání uvedená v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními v obchodních podmínkách.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. 

1.5. Znění obchodních podmínek mohou být ze strany prodávajícího změněny či doplněny. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. O případné změně či doplnění obchodních podmínek bude umístěna informace v rubrice „Aktuality“ na webové stránce www.myname-wear.com.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího, provedené na webové stránce www.myname-wear.com, může kupující přistupovat do svého vzniklého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“) může kupující provádět objednávání zboží umístěného na webové stránce www.myname-wear.com, v případě, že to webové rozhraní daného internetového obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen vždy aktualizovat. Údaje, které kupující uvede v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen formou zadání uživatelského jména a hesla. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám jakýmkoli způsobem.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet kupujícího, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet nevyužívá po dobu delší 14 měsíců, či v případě, kdy jsou ze strany kupujícího porušeny povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, zejména tedy v případě nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu www.myname-wear.com je informativního charakteru. Prodávající tudíž není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webová stránka obchodu www.myname-wear.com obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen daného zboží. Ceny zboží a služeb jsou na webu www.myname-wear.com uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, avšak náklady na dodání zboží nebo služby se zpravidla liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady objednávky. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.2.1. Kupující souhlasem s Obchodními podmínkami bere na vědomí, že produkty, jež prodávající poskytuje v Předprodeji či v Předprodejní akci, nesou ve webovém rozhraní internetového obchodu www.myname-wear.com doplňující informace v kartě "Popis", které jsou vždy pouze ilustrativního charakteru a nemusejí se zakládat na skutečných vlastnostech produktu.

3.2.2. Kupující souhlasem s Obchodními podmínkami bere na vědomí, že produkty, jež prodávající poskytuje v Předprodeji nebo v Předprodejní akci, nesou ve webovém rozhraní internetového obchodu www.myname-wear.com doplňující pouze ilustrativní obrázky, které se nemusejí zakládat na skutečné podobě daného produktu.

3.3. Webové stránky internetového obchodu obsahují informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní internetového obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář, který bude pro objednání zboží kupujícímu poskytnut ve webovém rozhraní internetového obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu a to stiskem tlačítka „přidat do košíku“),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny objednávaného zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech, které jsou spojeny s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním vyplněné objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat, upravit případně i změnit údaje, které do objednávky kupující vepsal. Kupující odešle objednávku prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Veškeré údaje uvedené kupujícím v objednávce jsou prodávajícím vždy považovány za důvěryhodné a správné.

3.6. Odeslání objednávky se považuje za úkon ze strany kupujícího, který tak nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, čímž je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Objednávku činí platnou náležité vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce internetového obchodu a následné potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

3.7. Prodávající po obdržení objednávky neprodleně takové obdržení potvrdí kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, kterou kupující vložil do objednávkového formuláře či do svého uživatelského rozhraní.(dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu daného zboží) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemnou či telefonickou formou).

3.9. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky je platný po dobu patnácti dní.

3.10. Smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací). Přijetí objednávky je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, kterou kupující uvedl v objednávkovém formuláři či ve svém uživatelském rozhraní. 

3.11. V případě, že nastane situace, kdy prodávající nemůže některý z požadavků uvedených v objednávce splnit, neprodleně zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího(uvedenou v objednávkovém formuláři či v uživatelském rozhraní kupujícího) pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky. V závislosti na zaslané nabídce bude prodávajícím vyžádáno stanovisko kupujícího.

3.12. Pozměněná nabídka je považována za nový návrh kupní smlouvy. V takovém případě je kupní smlouva uzavřena akceptací ze strany kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

3.13. Náklady na použití komunikačních prostředků včetně těch prováděných na dálku pro uskutečnění objednávky či uzavření kupní smlouvy jsou uvažovány stranami v běžné výši a jsou závislé na ceně telekomunikačních či jiných služeb a tyto náklady, které kupující a prodávající používá, si každá strana na své náklady hradí sama a to bez ohledu na skutečnost, zda k uzavření kupní smlouvy došlo či nikoliv.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady, které jsou s dodáním zboží spojené, mohou být dle kupní smlouvy kupujícím uhrazeny prodávajícímu následujícími způsoby:

4.1.2. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 123-3887770287/0100 , vedený u společnosti Komerční banka (dále jen „účet prodávajícího“),IBAN CZ03 0100 0001 2338 8777 0287, BIC/SWIFT: KOMBCZPPXXX;

4.1.3. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay;

4.1.4. v hotovosti na dobírku a to v místě určeném kupujícím v objednávce, přičemž prodávající takovou platbu obdrží bezhotovostně od dané přepravní společnosti, která byla zvolena kupujícím.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady, které jsou spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající od kupujícího nepožaduje zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek, týkající se povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dní od uzavření kupní smlouvy. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí daného zboží. 

4.5. V případě bezhotovostní platby na bankovní účet prodávajícího je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží, kdy uvede i variabilní symbol platby, který se shoduje s variabilním symbolem objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu zboží splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, především v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny kupujícím a to ještě před odesláním daného zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku nebude použito.

4.7. Je-li v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, pak prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu náležitý doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Doklad – faktura bude prodávajícím kupujícímu vystavena po uhrazení ceny zboží kupujícím. Takový doklad zašle prodávající v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.8. Pakliže budou prodávajícím poskytnuté kupujícímu případné slevy z ceny zboží, nelze takové slevy vzájemně kombinovat, není-li ze strany prodávajícího uvedeno jinak.

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, mimo jiné nelze odstoupit od kupní smlouvy:

5.1.1. o dodávce zboží, jehož cena je závislá na výchylkách finančního trhu a to zcela nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy.

5.1.2. o dodávce zboží, které bylo jistým způsobem upraveno dle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

5.1.4. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které bylo kupujícím z obalu vyňato a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

5.1.5. o dodávce obrazové nebo zvukové nahrávky (fyzického nosiče), pokud kupující porušil jejich původní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 výše či o jiný případ, kdy od kupní smlouvy nelze odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Pokud je v takovém případě předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí dle kupní smlouvy, je tato lhůta (14 dnů) započata dnem převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu kupujícím odesláno ve lhůtě uvedené v tomto čl. 5.2. 

5.3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího do 14 dnů ode dne převzetí zboží, má kupující nárok, aby mu prodávající vrátil částku odpovídající kupní ceně, včetně ceny dopravného. Kupující však nese náklady na dopravu, které jsou spojené s vrácením zboží.

5.4. Pro odstoupení od kupní smlouvy může být kupujícím využit vzorový formulář, který je kupujícímu prodávajícím poskytován. Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy je rovněž přílohou obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může být kupujícím zasláno na adresu sídla prodávajícího. Pro doručování odstoupení od kupní smlouvy platí ustanovení dle čl. 12 těchto obchodních podmínek.

5.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva ruší od jejího počátku. Zboží musí být vráceno prodávajícímu do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady, které jsou spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být z důvodu své specifické povahy vráceno obvyklou poštovní cestou. 

5.6. V případě odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího v souvislosti s danou kupní smlouvou, od které se rozhodl kupující odstoupit a to do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy kupující od takové kupní smlouvy odstoupil. Prodávající dané peněžní prostředky zašle  převodem na bankovní účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění kupujícímu poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, dokud mu dané zboží nebude kupujícím vráceno nebo nebude prodávajícímu ze strany kupujícího náležitě potvrzeno, že dané zboží prodávajícímu odeslal. 

5.7. Nárok na úhradu případně vzniklé škody na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení dané kupní ceny.

5.8. Do doby převzetí zboží ze strany kupujícího je prodávající oprávněn od kupní smlouvy kdykoliv odstoupit. V případě takové situace vrátí prodávající kupujícímu dané peněžní prostředky o výši kupní ceny bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet, který byl kupujícím určen.

 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku ze strany kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady, které jsou spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je povinností kupujícího na takovém místě zboží převzít. 

6.3. V případě, že je z důvodu ze strany kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným stanoveným způsobem, než bylo kupujícím uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, neboli náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat, zda-li nedošlo k porušenosti obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad takovou skutečnost neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušenosti obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky není kupující povinen zásilku od přepravce převzít.

6.5. Další práva a povinnosti daných stran při přepravě zboží mohou být upraveny zvláštními dodacími podmínkami prodávajícího, jsou-li ze strany prodávajícího vydány.

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.1.1. Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, není vhodné  k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které odpovídá prodávající.

7.1.2. Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

7.1.3. Kupující má právo u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží dle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

7.1.4. Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace.

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží zboží je při převzetí kupujícím bez vad. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující převzal zboží:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které byly stranami ujednané, a chybí-li ujednání, pak má zboží takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s  ohledem na danou povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. zboží je hodno účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému je zboží tohoto druhu obvykle používáno,

7.2.3. zboží odpovídá svou jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost či provedení určeno dle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u případného zboží prodávaného za nižší cenu na jistou vadu, pro kterou byla daná nižší cena ujednána, na opotřebení zboží, které bylo způsobeno jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo již při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy daného zboží.

7.4. V případě, že se vada na zboží projeví do 6 měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při jeho převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění jsou ze strany kupujícího uplatňována na adrese sídla prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace je považován okamžik, kdy prodávající od kupujícího reklamované zboží obdržel.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady můžou být upraveny reklamačním řádem prodávajícího, který je rovněž umístěn na webové stránce www.myname-wear.com. 

 

8. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

8.1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího  bez zbytečného odkladu od zjištění daného nedostatku. Pokud tak učiní písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

8.2. Reklamaci či vytčení vad, včetně samotného odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) kalendářních dnů od jejího uplatnění, nedohodne-li se s kupujícím písemně jinak. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení kupní smlouvy.

8.3. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději však do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, zda je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě prodávající sdělí. 

8.4. Prodávající nezodpovídá za problémy vzniklé nesprávným použitím zboží.

 

Formulář reklamačního listu ke stažení zde:

 

Reklamační list

Adresát (prodávající):

Internetový obchod: www.myname-wear.com
Prodávající: Jaromír Vondra 
Se sídlem: Horolezecká 919/13, 102 00  Praha 10
IČ: 10698167
E-mailová adresa: info@myname-wear.com
Telefonní číslo: 605 117 797Reklamující
Jméno: ..................................................................................................................................
Adresa: ..................................................................................................................................
Telefon: ..................................................................................................................................
E-mail: ...................................................................................................................................
Číslo prodejního dokladu: ................................... Datum prodeje: ........................................
Číslo objednávky: ...............................................
Označení reklamovaného zboží: ............................................................................................
Sériové číslo: .........................................
Popis závady: 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Obsah balení při předání: 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Upozornění: Prosím, zboží k reklamaci předávejte vždy kompletní, včetně příslušenství.

Požadovaný způsob vyřízení reklamace (oprava, výměna, sleva)
................................................................


................................................................
Datum a podpis reklamujícího

 

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými z kodexů chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:


Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email:adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

9.4. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele a to pouze v případě, kdy se spor spotřebitele nepodařilo vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem daného sporu, u prodávajícího poprvé. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online a to prostřednictvím platformy, zřízenou Evropskou komisí pod názvem ODR, která je dostupná na stránce: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

9.5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.6. Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. prostřednictvím www.dtest.cz/poradna či kontaktním telefonem  299 149 009.

9.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a to konkrétně: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

10.3.
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím pro účely realizace práv a povinností vyplývající z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu, který kupující užívá. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě uzavření kupní smlouvy znemožňovala. 

10.4. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

10.5. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci uživatelského účtu, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu www.myname-wear.com) uvádět vždy správně a pravdivě a že je v případě změny svých osobních údajů povinen o této skutečnosti prodávajícího informovat bez zbytečného odkladu.

10.6. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající v případě nutnosti pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje kupujícího prodávajícím bez předchozího souhlasu ze strany kupujícího předávány třetím osobám.

10.7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaným způsobem v elektronické podobě nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. 

10.8. Kupující potvrzuje, že z jeho strany poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.9. V případě, že se kupující domnívá, že prodávající nebo zpracovatel (dle čl. 10.6.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje kupujícího nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

10.9.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

10.9.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel takto vzniklý stav odstranil.

10.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace dle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu, která však nepřevyšuje náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

11. UKLÁDÁNÍ COOKIES

11.1. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce www.myname-wear.com možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího docházelo, má kupující možnost souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

12. DORUČOVÁNÍ

12.1. Oznámení, která se týkají vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení jsou doručována na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a jsou považována za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení ze strany kupujícího ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

12.2. Za doručené je považováno i oznámení, jehož převzetí bylo ze strany adresáta odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v dané úložní době, nebo které bylo vráceno zpět jako nedoručitelné.

12.3. Smluvní strany mohou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou v objednávkovém formuláři kupujícím, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího www.myname-wear.com

 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

13.2. Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

13.3. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že daný vztah je řízen českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele, která vyplývají z obecně závazných právních předpisů.

13.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neúčinné nebo neplatné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení přibližuje co nejpřesněji. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

13.5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je prodávajícím archivována v elektronické podobě a není přístupná.

13.6. Přílohu obchodních podmínek, která je zasílána v e- mailové komunikaci po potvrzení objednávky, tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

13.7. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

13.8. Kontaktní údaje prodávajícího: Jaromír Vondra, Horolezecká 919/13, Praha, 102 00, info@myname-wear.com, +420 605 117 797

Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 22. července 2021.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz