Podmínky soutěže na sociálních sítích

Informace o soutěži

 • Název Soutěže: SOUTĚŽ O OBLEČENÍ NA TRÉNINK I DO MĚSTA („Soutěž“)
 • Doba konání Soutěže: od 14.3. 2023 do 27.3. 2023
 • Místo konání Soutěže: Instagram profil @myname_wear („IG profil“)

 

Kým je Soutěž pořádána?

Tuto Soutěž pořádá a organizuje Jaromír Vondra, IČ: 10698167 se sídlem Praha 10, Horolezecká 919/13, PSČ 102 00, zapsaný u ŽO Praha 15, č.j. ÚMČ P15 12616/2021/OŽ/JSk („Pořadatel“). Pořadatel tímto stanovuje úplné a platné podmínky i pravidla Soutěže, jejichž znění je k dispozici na internetové stránce www.myname-wear.com. 

 

Kdo se může zúčastnit Soutěže

 1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, jejíž doručovací adresa je v České republice („Soutěžící“) a která zároveň splní tyto podmínky Soutěže.
 2. Osoby mladší 18 let se mohou Soutěže zúčastnit výhradně se souhlasem svého zákonného zástupce. Tato skutečnost může být ze strany Pořadatele kdykoliv ověřena formou žádosti o písemné poskytnutí souhlasu zákonného zástupce. Pokud nastane situace, kdy Pořadatel zjistí, že Soutěžícímu nebyl souhlas zákonným zástupcem udělen, a to ani dodatečně, může Pořadatel takového Soutěžícího ze Soutěže bez náhrady vyřadit.
 3. Každý Soutěžící musí mít po Dobu konání Soutěže zřízený vlastní uživatelský účet na sociální síti Instagram („Instagram“), čímž je rovněž povinen dodržovat pravidla užití Instagramu. 
 4. Pokud nastane situace, kdy Instagram účet Soutěžícího zanikne a to z jakéhokoli důvodu, může Pořadatel Soutěžícího ze Soutěže vyřadit.

 

Omezení účasti v Soutěži

 1. Každý Soutěžící se smí zúčastnit Soutěže výhradně jedním Instagram účtem. Z toho vyplývá, že Soutěžící nesmí k účasti v Soutěži využívat Instagram účet jiné osoby. Pokud by Pořadatel měl důvodné podezření účasti Soutěžícího v Soutěží s více než jedním Instagram účtem, může Soutěžícího ze Soutěže vyřadit.
 2. Pořadatel rovněž může vyřadit ze soutěže Soutěžícího, který nesplní nebo jakýmkoli způsobem poruší tyto podmínky Soutěže nebo pokud o tom bude Pořadatel mít důvodné podezření. Soutěžící v Soutěži nesmí soutěžit jakýmkoli podvodným způsobem a porušovat tak obecně závazné předpisy nebo dobré mravy.

 

Jak Soutěž probíhá a jak se do ní zájemce může zapojit

 1. Do Soutěže se Soutěžící zapojí stiskem ikony „to se mi líbí“ na příspěvku – fotografie (Soutěžní fotografie) Instagram účtu @myname_wear.
 2. Soutěžící má dále za úkol sledovat (stiskem tlačítka „sledovat“)  Instagram účet @badatellcz
 3. Soutěžící má dále za úkol sledovat (stiskem tlačítka „sledovat“)  Instagram účet @myname_wear
 4. Soutěžící má dále za úkol označit do komentáře pod Soutěžní fotografii Instagram účtu @myname_wear 2 Instagram uživatelské účty, přičemž je však Pořadatelem doporučováno, aby Soutěžící označil výhradně 2 uživatelské účty, které Soutěžící sám prostřednictvím svého Instagram účtu sleduje a které by se dle vlastního uvážení ze strany Soutěžícího případně rádi do soutěže zapojily. 
 5. Pro zařazení do závěrečného losování výher musí Soutěžící svůj komentář s označením 2 uživatelských účtů pod Soutěžní fotografií ponechat do data 1.3.2023. V opačném případě nebude Instagram uživatelský účet Soutěžícího do závěrečného losování výher jakkoli zařazen. 

 

Další podmínky Soutěže 

 1. Každý Soutěžící se může zapojit ze svého Instagram účtu s více komentáři pod Soutěžní fotografii. Do Soutěže bude zařazen každý komentář pod Soutěžní fotografií, který bude pod Soutěžní fotografii přidán v souladu s pravidly této soutěže. 
 2. Pokud bude obsah komentáře pod Soutěžní fotografií odporovat těmto podmínkám, bude Soutěžící Pořadatelem ze Soutěže vyřazen, a to i bez uvedení důvodu nebo stanovení náhrady.

 

Jak se vyhodnotí Výherce Soutěže a co je předmětem Výhry

  1. Výhercem se mohou stát celkem tři Soutěžící, jejichž komentáře budou na základě náhodného výběru vylosovány („Výherce“).  Pořadatel takto určí Výherce na prvním, druhém, třetím místě. Rozhodnutí Pořadatele je konečné. 
  2. Vyhlášení Výherce proběhne dne 1.3.2023 na Instagram profilu badatellcz 
  3. V Soutěži lze za předpokladu splnění podmínek soutěže výše a za předpokladu vylosování Instagram účtu Soutěžícího získat věcnou výhru, a to:

   cena pro 1. Výherce:

- 1x Tričko Tiepek - černé (Velikost bude dohodnuta individuálně se soutěžícím prostřednictvím soukromého chatu na Instagramu. Pořadatel může v případě nedostupnosti požadované velikosti nahradit cenu jiným zbožím z internetového obchodu myname-wear.com a to v přibližně odpovídající hodnotě původní výhry. )


cena pro 2. Výherce: 

- 1x Tričko MYNAME WEAR Think Of The Moon (Velikost bude dohodnuta individuálně se soutěžícím prostřednictvím soukromého chatu na Instagramu. Pořadatel může v případě nedostupnosti požadované velikosti nahradit cenu jiným zbožím z internetového obchodu myname-wear.com a to v přibližně odpovídající hodnotě původní výhry. )


cena pro 3. Výherce:

- 1x Tričko MYNAME WEAR Simple (Velikost bude dohodnuta individuálně se soutěžícím prostřednictvím soukromého chatu na Instagramu. Pořadatel může v případě nedostupnosti požadované velikosti nahradit cenu jiným zbožím z internetového obchodu myname-wear.com a to v přibližně odpovídající hodnotě původní výhry. )

(„Výhra“).

 1. Každý Soutěžící může v Soutěži získat maximálně jednu Výhru, jejíž obsah je přímo určen umístěním Soutěžícího v losování pro první, druhé a třetí místo.
 2. Pořadatel bude Výherce kontaktovat prostřednictvím soukromé zprávy na Instagramu do 3 pracovních dnů ode dne vyhodnocení Soutěže, aby Pořadateli sdělil údaje pro doručení Výhry, pouze však v případě, že se daní Soutěžící umístili na prvním, druhém a třetím místě. 
 3. Výhra bude zaslána prostřednictvím přepravní služby Zásilkovna na Výhercem zvolenou pobočku Z-Point v České republice a to do 14 pracovních dnů od sdělení údajů Výhercem pro doručení Výhry. Nezastihne-li zásilka Výherce v místě doručení, Výherce bude o této skutečnosti obvyklým způsobem vyrozuměn. Pokud si Výherce zásilku nevyzvedne ani dle dalších instrukcí od přepravní společnosti, bude zásilka odeslána zpět a propadne Pořadateli. Pořadatel v takovém případě může využít danou výhru dle vlastního uvážení a není tak povinen ji Výherci opětovně zasílat. Tato situace nastane i v případě, pokud Výherce nesdělí Pořadateli doručovací adresu do 14 dnů od výzvy Pořadatele k jejímu zaslání.
 4. Pořadatel nenese odpovědnost za to, že se k Výherci informace o získání dané Výhry nedostane. Zrovna tak Pořadatel nenese odpovědnost ani za případné nedoručení či ztrátu Výhry.
 5. Pokud se ohlášená výhra stane z jakýchkoli nepředvídatelných příčin nedostupnou, Pořadatel může výhru nahradit jinými věcnými cenami stejné či podobné hodnoty. Výherci nejsou oprávněni po Pořadateli požadovat namísto příslušné Výhry žádná finanční ani jiná plnění.
 6. Účastí v Soutěži nevzniká Soutěžícímu právní nárok na Výhru a není možné ji právně vymáhat.

 

Osobní údaje 

 1. Zapojením do Soutěže Soutěžící vyjadřuje souhlas (popř. jeho zákonný zástupce) se zpracováním svých osobních údajů Pořadatelem. Osobní údaje Soutěžícího jsou potřebné pro účast v Soutěži a následné vyhodnocení Soutěže, komunikaci s Výherci a následné předání Výhry. Zejména se tak bude jednat o jméno a příjmení, případně název Instagram účtu Soutěžícího a další údaje, které Soutěžící sdělí Pořadateli např. v komentáři pod Soutěžní fotografii nebo prostřednictvím soukromé zprávy na Instagramu. 
 2. Pořadatel je správcem osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („Nařízení“), a tyto údaje bude zpracovávat na dobu nezbytně nutnou pro uspořádání Soutěže a případnou kontrolu. Toto zpracování je odůvodněno článkem 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Bez tohoto souhlasu se Soutěže nelze zúčastnit. 
 3. Soutěžící prohlašuje, že svou účastí v soutěži a plněním úkolů soutěže neporušuje žádná práva třetích stran. V případě, že ze strany Soutěžícího dojde k porušení práv třetích osob, nese odpovědnost Soutěžící, který porušení práv třetích osob zapříčinil. 
 4. Soutěžící je oprávněn vzít souhlas se zpracováním osobních údajů pro uvedené účely kdykoliv zpět a to formou dopisu na adresu sídla Pořadatele: Jaromír Vondra, Horolezecká 919/13, 102 00  Praha 10 nebo elektronicky na e-mailovou schránku Pořadatele: info@badatell.cz. V případě zpětvzetí souhlasu se zpracováním osobních údajů však nebude možné vyhodnotit účast Soutěžícího v Soutěži nebo jej jakýmkoli způsobem informovat o Výhře.
 5. V případě Výherců budou osobní údaje (jméno, příjmení, e-mail, poštovní adresa a telefonní číslo) dále zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro doručení Výhry.
 6. Soutěžící má v souladu s Nařízením tato uvedená práva:

 7. požadovat informaci, jaké jeho osobní údaje jsou ze strany Pořadatele zpracovávány,
 8. vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 9. požadovat vymazání těchto osobních údajů,
 10. právo vznést námitku, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu Pořadatele,
 11. na přenositelnost údajů a právo požadovat náležitou kopii zpracovávaných osobních údajů,
 12. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
 13. na účinnou soudní ochranu, pokud má Soutěžící za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením.
 14. Další informace ohledně problematiky nakládání s osobními údaji ze strany Pořadatele jsou k dispozici zde.

 

Důležité informace na závěr

  1. Svou účastí v Soutěži vyjadřuje každý Soutěžící souhlas s těmito soutěžními podmínkami a zavazuje se je dodržovat.
  2. Pořadatel nenese odpovědnost za funkčnost Instagramu ani Instagram účtu Soutěžících. Stejně tak Pořadatel nenese odpovědnost i za jiné technické problémy při přenosu dat na internetu nebo škody způsobené selháním systémů nebo programového vybavení, které sám Pořadatel neovlivní.
  3. Pořadatel může tyto podmínky Soutěže na sociálních sítích změnit, a to i v Době konání Soutěže. Pokud Pořadatel podmínky změní, nahraje jejich aktuální znění na stejné místo, kde se nachází i tyto podmínky Soutěže.
  4. Tato Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována či jakkoli spravována provozovatelem sociální sítě Instagram.
  5. Soutěžící nemají právo na náhradu nákladů, které Soutěžícím na základě účasti v soutěži vznikly (zejména náklady na telekomunikační či jiné služby spojené s účastí v Soutěži).
  6. Tyto podmínky se řídí právním řádem ČR a nabývají účinnosti dne 14.3.2023.
  7. V případě jakýchkoliv nejasností ohledně Soutěže se, prosím, neváhejte obrátit na e-mailovou adresu info@badatell.cz, popřípadě na telefonní číslo +420 605 117 797. 

 

V Praze, dne 14.3.2023

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz